За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Захарният диабет е клиничен синдром, предизвикан от нарушение на инсулиновата секреция, или нарушенo действие на инсулиновата молекула.

Броя на заболелите по света се увеличава ежегодно, като се смята, че към 2025 над 380 милиона души ще бъдат засегнати.

Освен класическите усложнения на заболяването, диабетът е свързан и с потискане на имунния статус на пациента. Потиснат е Т-клетъчния отговор, функцията на неутрофилите , както и хуморалния имунитет. Това води до повишена предразположеност на пациентите към инфекции, като се наблюдават и специфични такива, характерни основно за диабетно болните (риноцеребрална мукормикоза). Развитието на инфекциозно огнище обикновено води до проява на характерни усложнения , свързани с основното заболяване – хипергликемия и кетоацидоза.

Освен инфекции причините за диабетната кетоацидоза може да включват и стрес, травма, инсулт и инфаркт, както и други състояния, които значително увеличават потребностите на организма от хормона инсулин. Често за състоянието може да е отговорна пропусната апликация на инсулин при болните от диабет тип 1.

Кетоацидозата и диабетната кома са тежки, животозастрашаващи състояния, които изискват незабавна медицинска помощ.

Поради риска от посочените усложнения, пациентите с диабет тип 1 и насложено възпалително заболяване изискват повишено внимание по отношение на диагностика, лечение и проследяване на възпалителното заболяване, както и усложненията на основното заболяване.

Необходимо е добре да познаваме клиничните симптоми на кетоацидозата, какато методите за лечението й.

Диабетната кетоацидоза се проявавя със следните клинични симптоми:

• Често уриниране
• Жажда
• Чувство на умора и апатичност
• Замъглено виждане
• Болки в корема, гадене, повръщане
• Промени в дишането (дълбоки вдишвания)
• Мирис на кетони в дъха (ацетонов дъх)
• Колапс/загуба на съзнание.

Състоянието се характеризира със следните бихимични показатели:

- Хипергликемия – > 11 ммол/л
- Кетонурия – или кетонемия - β-hydroxybutyrate > 3 mmol//l /норма < 5.0 mmol/l.

Спрямо отчетените стойности на РН на кръвта ацидозата се класифицира, като:
- Лека – v. рН < 7.3 или HCO3 < 15.0 mmol/l;
- Умерена – рН 7.2 или HCO3 < 10.0 mmol/l;
- Тежка ДКА – рН < 7.1 mmol/l, HCO3 < 5.0 mmol/l;

Лечение включва следните подточки:

- Рехидратация;
- Инсулинолечение;
- Корекция на калиевия дефицит;
- Kорекция на метаболитната ацидоза ;
- Лечение на придружаващото заболяване – при абсцеси и флегмони е необходимо да се проведе незабавна, широка инцизия с евакуация на възпалителната колекция, промивка с антисептици и постоянен дренаж. Задължително е вземането на проба за микробиологичен анализ, както и едномоментно започване на леяение с широкоспектърен антибиотик и метронидазол.

Лечение при лека ДКА:

рН <7.3 или HCO3< 15 mmol/l, при добро общо състояние и липса на повръщане:

- Перорална рехидратация;
- Подкожна интензивна инсулинова терапия с конвенционален бързодействащ инсулин или инсулинов аналог в доза 0,1Е/кг/т.м. за доза, под контрола на кръвната глюкоза, КАС, кетонурия/кетонемия и динамиката в общото състояние.
Може да се провежда и в домашни условия при добро обучение на пациента и семейството му и наличие на средства за изследване на кръвната захар и кетони в кръв и урина.

Лечение при умерена и тежка ДКА:

1. Рехидратация:

1.1 Начална рехидратация първите 1-2 ч с 0.9% NaCl – 10-15мл/кг. При проява на шок – 20мл/кг;

1.2 Продължаване на рехидратацията:

- 0.9% NaCl първоначално и/или с различна комбинация от 0.9% NaCl и 5% и 10% или по – висок % глюкозен р-р в зависимост от стойностите на кръвната глюкоза, проследявани ежечасно;
- в равномерна скорост;
- Количество за 24ч. Се изчислява въз основа на дневни нужди + 5% загуби;

2. Инсулиново лечение:

- Започва се 1-2ч. След началото на рехидратацията:
- И.в. конвенционален бързодействащ инсулин или бърз инсулинов аналог;
- Доза 0,1-0,05 Е/кг/ч (при деца до 6г. – 0,05 Е/кг/ч);

Изчислената доза за час, умножена по 4-5 или повече часове според използваното техническо средство за венозна инфузия, се разтваря във физ. р-р и се определя скоростта така, чеза 1ч да изтече определената инсулинова доза.

Примери:
1. Дете с тегло 25 кг – 2,5 Е/кг/ч. За 4ч дозата е 10Е, разтворени в 48 мл физ. р-р. Скорост 12мл/ч;
2. Дете с тегло 8кг (1год. Възраст) – 0,4 Е/ч. За 5ч дозата е 2Е, разтворени в 50млфиз. р-р. Скорост 10мл/ч;
Венозното инсулиново лечение се провежда до преодоляване на тежката ДКА, след което се преминава към подкожно интензифицирано с доза 0,1 Е/кг.т. за доза през 3 часа при РН >7.3, НСО3->15ммол/л, ВОНВ<1ммол/л;
Дозата може да се намали само при изявена инсулинова чувствителност и подобряваща се ацидоза при малки деца с ДКА и при хиперосмоларно състояние.
Първа подкожна инжекция се поставя преди спиране на венозния инсулин:
- 15 – 30 минути при бърз аналог;
- 1-2 часа при конвенционален бързодействащ инсулин;

 

3.Корекция на калиевия дефицит:

Начало - заедно с началната рехидратация (при хипокалиемия) или - до 2 часа след започване на рехидратацията и едновременно с инсулиновото лечение ;

- при хиперкалиемия се отлага;
- при липса на диуреза - катетеризация за ДД на хипокалиемична атония на пик.мехур;
- при липса на серумно ниво на К – ЕКГ- контрол;

- Форма - 15%КСl, разтворен във физиологичен серум/глюкозен разтвор.
Обичайна и безопасна концентрация: 1 ампула КСl 15% / съдържаща 20 mmol/l К / в 500 мл. инфузионна течност = 40 mmol К/l;
При стартиране с бързата рехидратация - КCL се прави в намалена концентрация - 20 mmol К/l. т.е. в 500 мл инфузионна течност се добавя ½ ампула КСl 15% (5 мл.)
- Скорост – равномерна;
- Продължителност – докато е на венозно инсулиново лечение;
- Максимална доза – 0.5ммол/кг./час ;

NB:При персистиране на хипокалиемията – се намалява скоростта на инсулиновата инфузия!

След излизане от ДКА е необходимо заместване на калиевия дефицит в продължение на 3 дни - перорално в доза 100 мг/кг т.(2 ммол/кг);

4.Корекция на ацидозата:

При рН < 6.9 , тежката ДКА води до намален сърдечен контрактилитет, периферна вазодилатация, животозастрашаваща хиперкалиемия:

- Провежда се с NaHCO3 - 8.4%;
- Доза 1 – 2 ml/кг.т. NaHCO3;
- Разтворен в съотношение 1:2 или 1:3 с NaCl 0.9% или глюкозен разтвор;
- Да се влее бавно за 60 минути;

5.Лечение на инфекцията като причина за ДКА :

Широкоспектърна и парентерална АБ/антимикотична терапия ;

Мониториране на лечението:

1.Състояние – съзнание, хемодинамични показатели, неврологичен статус;
2.Кръвна глюкоза – ежечасно;
3.КАС – на 2 часа;
4.Електролити, Хт – изходни нива и контрол на 2 ч. ; да се изчислява коригирания натрий по формулата: Коригиран Na= измерения Na + 2 ([плазмена глюкоза -5.6]/5.6) mmol/l;
5.Диуреза, ацетонурия и глюкозурия – на всяка порция урина;
6.Баланс на вливанията;
7.Приети пер ос течности;

Критерии за ефекта от лечението и необходимостта от индивидуализиране:

1.Постепенно подобряване на метаболитните показатели:

Кръвната глюкоза да спада с:

- 5 – 8 ммол/л./час само през първите 2 часа;
- не повече от 2 - 5 ммол/л./час след това;
- Нежелано ниво под 10 ммол/л.!
- При спадане с по-голяма скорост или достигане до ниво от 14-17 ммол/л. – добавяне на 5% /понякога 10 – 12.5%/ глюкоза в инфузионната течност докато ацидозата не се овладее!;

КАС – да се подобряват показателите;

2.Подобряване на общото състояние, съзнание, честотата на дишане, стабилни АН и пулсова честота;

Усложнения на ДКА

1. Мозъчен оток:

Един диагностичен или 2 Главни или 1 Главен и 2 Малки критерия:
- Абнормен моторен или вербален отговор на болка;
- Децеребрационна или декортикационна поза;
- Парализа на краниални нерви /особено ІІІ, ІV и VІ/ ;
- Абнормен тип дишане /пъшкане, тахипнея, Чейн-Стокс, дихателни паузи/;
- Поява на инсипиден диабет - изявен с ↑↑ диуреза + ↑↑ сер. Na /= загуба на свободна вода с урината/ ;

Главни критерии:

– Нарушено съзнание или флуктуация в нивото на съзнание;
– Сърдечна децелерация /намаляване с повече от 20 удара в минута, несвързана с подобрен съдов обем или състояние на сън;
– Възрастово – несъответна инконтиненция;

Малки критерии:

– Повръщане;
– Главоболие;
– Летаргия или трудно събуждане;
– Диастолно налягане >90 mmHg;
– Възраст < 5 г;

Започни лечение веднага!
1.Намаляване скоростта на рехидратация с 1/3;

2. Манитол 0.5 – 1.0 гр./кг.т. i/v за 10 –15 мин.; повтаряне след 30 м. до 2 ч. при липса на отговор;
3.Повдигане на главата на 30º;
4.Интубация – при очаквана дихателна недостатъчност /ИС/ ;
- Хиперосмоларни разтвори – достъпни при леглото на болния;
- След започване на лечение за мозъчен оток - ДД /моз. кръвоизлив или тромбоза/ – КТ/МР на цнс;

Мозъчен оток – Профилактика:

- Бавно извеждане от ДКА;
- Непрекъснато мониториране на състоянието, вкл. Неврологичен статус и лабораторните показатели;
- Недопускане на хипогликемия по време на ДКА;
- Обучение на пациентите за своевременна хоспитализация при неовладяема в дома кетонурия;
- Психологична консултация при рецидивираща ДКА
- Обучение на лекарите и медицинските специалисти, провеждащи лечение на ДКА в цялата страна

Приложение:

Дневни нужди:

Вода:
- при тегло <10 кг -100 мл/кг/24ч;
- при тегло 10-20кг – 1000мл+50мл/кг (за всеки кг над 11);
- при тегло >20кг – 1500мл + 20мл/кг (за всеки кг над 20);

Електролити:
- Na – 2-4mmol/kg;
- K- 2-3mmol/kg;
- Cl – 2-3mmol/kg;
- P – 1-2mmol/kg;

NB: Не се намалява с количеството за първоначалния болус. Течностите пер ос – се изваждат от изчисленото количество. Не повече от 1.5 – 2 пъти от дневните нужди /възраст, тегло/;
Други формули за изчисляване на дневните нужди:
1. Формула на Hollidag-Segar
- < 10 кг. - 4 мл/кг/час;
- 11 - 20 кг. – 40 + 2мл/кг/час – за всеки кг. над 11 кг.;
- > 20 кг. – 60 + 1мл/кг/час – /над 20 кг./;

2.Формула за м²: > 10 кг. 1500 мл/м²/24ч