За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

След като Европейският съюз (ЕС) направи предложение за регулация използването и разпространението на живак, Британската дентална асоциация съобщава, че е работила в коалиция с Европейската дентална асоциация в посока на това да се избегне пълната забрана за използване на амалгама за лечение на зъбна патология.

Все още се правят проучвания относно екологичния баланс, но тенденцията е да се върви към пълно премахване на амалгамата до 2030 година.

На 14 март, 2017г. Европейският парламент одобри крайния вариант на изискванията за регулация на живака. Тази регулация е инструмент за ратифициране на Конвенцията Минамата от 2013г.

Конвенцията Минамата е международен договор, регулиращ употребата на живак навсякъде по Света, с цел протекция на човешкото здраве и чистота на природната среда от нежеланите ефекти и замърсяването с живак. Тя бе приета на петата среща на междуправителствения комитет за преговори на 19.01.2013г.  в Женева и влезе в сила на 16.08.2017г. 

Конвенцията Минaмата съвпада с целите на Европейския съюз за регулация на употребата на живак, както и постепенното му изваждане от употреба. Спрямо приетия проект се препоръчва постепенно ограничаване употребата на дентална амалгама в съответствие с вътрешните обстоятелства на всяка страна, както и придържане към дадените препоръки за разработване на програми по превенция на страничните ефекти и замърсяването на околната среда и активно проучване и включване в употреба на алтернативни стоматологични материали.

ЕС формализира някои от дадените от конвенцията препоръки, като на тяхна база изготви законодателни актове и включи и някои допълнителни препоръки за ограничаване употребата на амалгама.

Регулацията не забранява употребата на амалгама!

Ще ви представим някои важни подробности от коментирания регламент:

– основната част от регламента се отнася до забрана на износа на живак и регулиране на изхвърлянето на отпадъци от живак, както и забрана в рамките на ЕС на каквито и да било бъдещи нови употреби на живак в продуктите и промишлеността, освен ако не бъдат демонстрирани значителни ползи за околната среда и здравето, или се докаже , че няма друга алтернатива за осъществяването на определена важна цел;

Подробности, относно използването на дентална амалгама:

– при необходимост, денталната амалгама трябва да се използва само в предварително дозирана капсулирана форма; 

– използването на насипен живак от практикуващия зъболекар е забранено (от 1 януари 2019 г.);

– въвежда се задължително използване на сепаратори на амалгами (от 1 януари 2019 г.);

– от януари 2019 г се въвеждат задължителни сервизни стандарти .: задължително задържане на най-малко 95% от амалгамените частиците за сепараторите, инсталирани от януари 2018 г. и за всички сепаратори до 1 януари 2021 г.;

– всеки дентален лекар, работещ с амлгама трябва да може да гарантира и да представи официални документи, че  амалгамените отпадъци от практиката му се обработват и събират от сертифицирано за това предприятие за управление на отпадъците;

– всяка държава членка трябва да изготви национален план (до 1 юли 2019 г.) относно мерките, които възнамерява да приложи, в посока цялостно премахване употребата на зъбна амалгама;

– забранява се използването на амалгама при лечение на млечни зъби, както и на зъбите на деца под 15 години, бременни или кърмещи жени. Лечение с дентална амалгама при изброените случаи, може да бъде допуснато по изключение, само при докладвана от специалист изрична необходимост, поради  доказани специфични медицински нужди на пациента (от 1 юли 2018 г.);

Научният комитет на ЕС препоръчва следното:

"За да се намали употребата на продукти, съдържащи живак, в съответствие с намеренията на Конвенцията Минамата (намаляване на живака в околната среда) и съгласно гореспоменатите предпазни мерки, може да се препоръча лечението на временни зъби при деца, както и лечението на деца под 15 години, бременни и кърмещи жени, да се извършва с алтернативните материали и да се наблегне на профилактиката."

Важно е да се отбележи, че Регламентът на ЕС относно живака е основно екологичен регламент, а не здравен регламент. ЕС не може да създаде закони, които да променят пряко начина, по който са организирани здравните системи в държавите-членки.

Научният комитет на ЕС е категоричен, че:

"Текущите доказателства не изключват употребата на амалгама в стоматологичната практика за лечение на зъбна патология на общата популация. Стоматологичните процедури по време на бременност трябва да бъдат ограничени, доколкото е възможно, за да се намали риска от стрес и/или увреда на плода.

Изборът на материал трябва да се основава на особеностите и нуждите на пациента. Да се базира на щателна анамнеза и задълбочен статус: млечен, или постоянен зъб ще се лекува, бременност, вече съществуващ брой зъбни амалгамни пълнежи, наличие на алергии към живак или други компоненти на възстановяващите материали и наличие на намален бъбречен клирънс. "

Независимо от всичко, целта на регламента в дългосрочен план е да се намали употребата на дентална амалгама и лека по лека тотално да се преустанови.

Това може да бъде постигнато само, ако се въведат програми за дългосрочна профилактика на зъбните заболявания. Необходимо е  и проучване на целесъобразността и рисковете за околната среда от алтернативни материали.

Зъболекарите и техните екипи трябва да се обучат добре за характеристиките и начините на употреба на алтернативните материали.