За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Автор: Д-р Рада Казакова, д.м.

Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална Медицина, Катедра Протетична дентална медицина

      Съществува нарастващ интерес в комбинирането на различни бои с терапевтични лазери. Нито оцветителите, нито самите лазери, използвани самостоятелно, имат ефект върху батериите, но в комбинация се образува синглетен кислород, който има силен бактерициден ефект.

      Фотоактивираната дезинфекция – ФАД (photoactivated disinfection) е метод, който вече е навлязъл и се използва за третиране на пародонтални джобове, дълбоки кариозни лезии и инфектирани коренови канали. (1, 2, 3, 23) Лазерът трябва да работи в рамките на дължината на поглъщане на използваното багрило, а дължините са вълните са обикновено в червения спектър, с изходяща мощност между 50 и 100 mW. Избраният оцветител се прилага и се оставя да дифундира за няколко минути, след което се прилага лазерно облъчване. Могат да се наблюдават преходни оцветявания в областта на зъбните тъкани, гингивата или лигавицата. (4, 5, 6, 7)

      В добавка към механичната каузална терапия, може да се приложи фотодинамична терапия (photodynamic therapy). При този подход се използва или „студен“ (нискочестотен) лазер или традиционен лазер с дължина на вълната, абсорбираща се от пигмента (например диоден или Nd:YAG). Обикновено в сулкуса се поставя метиленово синьо като субгингивален иригант. Дължините на лазера се привличат от багрилото и взаимодействат с него, разрушавайки мембраните на бактериалните клетки. Светлинната енергия активира багрилото, взаимодейства с вътреклетъчния кислород и унищожава бактериите чрез липидна пероксидация и разрушаване на мембраната. 

Афтозни язви

      Лечението на афтозни язви може да бъде съкратено и болката – редуцирана незабавно чрез назначаване на 4 до 6 J на лезия и 4 J на субмандибуларните лимфни възли от засегнатата страна. (4, 8, 9, 20, 34) Пациентите, склонни към образуване на афтозни язви, трябва да избягват пасти, съдържащи натриев лаурилсулфат, който може да предизвика появата на такива лезии при пациенти със склонност към образуването им.

Възпаление

      ФБМ ще скъси възпалителния процес, но за тази цел е важно да се отдифиренцира вида възпаление, тъй като острото се повлиява от високи дози, докато хроничното – от по-ниски. Намалението на болката може да задоболи пациента, но може да удължи възпалителния процес. Инфрачервената доза за намаление на възпалението е 8 до 12 J/cm². (13)

      Облъчването на лимфната система е основен аспект на ФБМ за противовъзпалителни интервенции. Lim и кол. (5, 36) заключават, че облъчване с дължина на вълната 635-nm и съществуващите COX-инхибитори инхибират експресията на COX и отделянето на PG2. За разлика от индометацин и ибупрофен, облъчването с дължина на вълната 635-nm води до понижение нивата на реактивните кислородни видове (РКВ) и експресията от мРНК на цитозолната и секреторна фосфолипаза А2 (cPLA2 и sPLA2). Bjordal и кол. също подчертават редукцията на нивата на PGE2. (14, 15, 37, 52, 53, 54)

      Aimbire и кол. съобщават за понижение на нивата на TNF- при остро възпаление след ФБМ. Други изследвания доказват противовъзпалителните ефекти на ФБМ. (10, 11, 17, 25, 28) Стероидите намаляват ефекта на ФБМ. Едно изследване сравнява ефекта от дексаметазон и ФБМ и открива сходни ефекти. (42) Сравнена с краткосрочните и сериозните дългосрочни ефекти на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС), ФБМ изглежда като добра алтернатива, но без страничните ефекти на медикаментите. (9, 15) В едно пилотно изследване на Abiko (9, 43) се доказва, че дексаметазонът и ФБМ водят до експресия на противовъзпалителните гени. Повече гени се експресират от дексаметазона, но тези, повлияни от ФБМ, са по-благоприятни в сравнение с другите, закодиращи много желание и нежелани ефекти.

      В мета анализ на 16 произволни контролни групи, Chow и кол. демонстрират, че нискочестотната лазерна терапия може да редуцира незабавно болката в случаи на остра болка в областта на врата и да доведе до окончателно оздравяване до 22 седмици след завършване на лечението при пациенти с хронична болка. Освен това, тази терапия има по-благоприятен ефект в сравнение с приемането на лекарства. (21)

Пародонтология – фотоактивирана дезинфекция и микробна редукция

      Редукцията на нивото на микроорганизми е основна цел на различни процедури в ежедневната дентална практика, особено при лечение на коренови канали и пародонтални тъкани. Различни протоколи, които осигуряват значително намаление на микробното число, посочват фотоактивираната дезинфекция като съпътстваща в лечението на инфекции, особено при пациенти с резистентни микроорганизми и анатомични усложнения.

      Увеличението на температурата при високоинтензивно лазерно облъчване може да причини денатурация на протеините и може да унищожи микроорганизмите, с високи индекси на деконтаминация. (18, 38, 39) Нискочестотната лазерна терапия не е способна да увеличи тъканната температура, затова не могат да се очакват същите антимикробни ефекти от високоинтензивния лазер, когато НЧЛТ е използвана като единствено клинично решение. (13, 31) Въпреки това ограничение, нискоинтензивните лазери се изучават и са клинично доказали микробната редукция. Техният антимикробен ефект се постига чрез комбинация на нискочестотни лазери с външни фотосенсибилизатори, което води до отделянето на високореактивни кислородни видове (РКВ). Те увреждат клетъчните мембрани, митохондриите и ДНК и микробната деструция е неизбежна. Този процес се нарича фотоактивирана дезинфекция – ФАД (photoactivated disinfection), или фотодинамична терапия – ФДТ (photodynamic therapy – PDT). (40, 48, 49, 50, 51)

      Антимикробният капаците на ФАД се използва за увеличение на микробната редукция при конвенционална терапия в пародонтологията, ендодонтията, възстановителната стоматология и имплантологията. (25, 32, 45) Доказани са и вирусната инактивация и успешното лечение на инфекции, причинени от вируса на херпес симплекс тип I (HSV-1). (19, 34, 37, 53, 54)

      Фотоактивираната дезинфекция има редица предимства в сравнение с традиционните антимикробни агенти. ФАД осигурява по-бързо унищожение на бактериите, без нуждата от поддържане на високи концентрации на фотосенсибилизатор в инфектираната област, както е при употребата на антисептици и антибиотици. (12, 41, 56) Основното предимство е свързано с локалното й приложение; ФАД въздейства върху микроорганизмите, намиращи се в мястото на отлагането на фотосенсибилизатора, докато системните лекарства упражняват своето действие върху цялото тяло. (20) Освен това ФАД не уврежда или променя съседните структури като периодонтални или периапикални тъкани, дори когато се прилага висока концентрация на фотосенсибилизатор и висока концентрации на енергията. (29)

      За ефективното лечение на бактериални инфекции, особено важно е да се приложи адекватен светлинен източник и фотосенсибилизатор, способен да се свърже с целевия патоген, така че фотосенсибилизацията може да възникне или в субгингивални, или в повърхностни орални тъкани. Най-често използваният източник на фотосенсибилизация в стоматологията е нискочестотния лазер, защото то:

• има тесен спектрален обхват, който позволява по-специфични взаимодействия с фотосенсибилизаторите;

• може да бъде свързан с оптични нишки;

• не води до повишение на тъканната температура, каквото се наблюдава при източниците на полихроматична светлина. (12, 41)

      Използването на излъчващите светлина диоди (LED) също е описано в литературата. (54)

      Няколко фотосенсибилизатора са налични за ФАД; въпреки това дезинфекцията на оралните патогени общо се нуждае от положително-заредени фотосенсибилизатори, като толуидиново синьо и съединения на поли-L–лизин-хлорина. (33, 47) Взаимодействието между фотосенсибилизаторите и микроорганизмите възниква в рамките на няколко минути, и този период (на инкубация или предхождащ облъчването) трябва да се вземе предвид, преди да настъпи облъчването с лазер. (33, 52)

      Недостатъците на ФАД включват липса на стандартизация и липса на установени протоколи. Изследователите са започнали да оценяват антимикробносто действие на ФАД, следователно е необходимо се правят много проучвания относно идеалния източник на светлина, най-подходящия фотосенсибилизатор за всеки отделен вид бактерий и целева тъкан, и подходящия интензитет на светлината и настройки на мощността. Въпреки това, протоколите, извлечени от in vivo и in vitro изследванията, са се доказали като безопасни и с благоприятни научни резултати, които вече позволяват клиничната употреба на ФАД.

      Скорошните изследвания на Feurstein и кол. са описали ефектите на синята светлина върху образуването на биофилм. Две основни заключения са извлечени от тези лабораторни изследвания и предстои да се потвърдят in vivo. Първото, експозицията на синя светлина на Streptococcus mutans в биофилма влияе върху повторното образуване на нпв биофилм, показвайки повишение в количеството на мъртви бактерии. (20) Този феномен предполага, че синята светлина има отложен антибактериален ефект, въпреки че не взаимодейства с бактериалната способност за формиране на нов биофилм. Второ, по-ранните изследвания показват, че синята светлина, свързана с водородния пероксид, има силен антибактериален ефект върху биофилма. (26, 27, 28, 29) Наблюдава се антибактериален синергичен ефект между синята светлина и водородния пероксид. Механизмът на фототоксичен ефект върху S. mutans е основно фотохимичен процес, включващ реактивни кислородни видове (РКВ). Приложението на такава светлина в комбинация с водороден пероксид върху инфектиран зъб може да бъде алтернатива или да послужи като допълнително минимално инвазивно лечение.

Библиография:

1. Влахова, А., Хр. Кисов, Е. Попова, И. Хайдушка, В. Мантарева, И. Ангелов, В. Късовски. Дезинфекция на зъболекарски отпечатъци и протези с фотодинамично активни комплекси. Сборник с научни съобщения „Наука и младост“, Пловдив, 2012, с. 50 – 55.

2. Влахова, А., Хр. Кисов, Е. Попова, Сл. Димитров, В. Мантарева, И. Ангелов, В. Късовски. Фотодинамичната терапия в денталната медицина. СДК и НУС, 2009, 3, 113 - 126.

3. Влахова, А., Хр. Кисов, Е. Попова. Възможности за приложение на фотодинамичната терапия в денталната медицина. в. „Дентална медицина”, юли 2011, бр. 13, стр. 5.

4. Казакова, Р., А. Влахова, Г. Томов, Д. Шопова, М. Христозова. Лечение на декубитални язви след подвижно протезиране с помощта на лазерна фотодинамична терапия с EmunDo® (индоцианиново зелено). Клиничен случай. Сборник „Наука и Младост“, 2016, МУ – Пловдив, с. 201-204.

5. Казакова, Р., С. Златев, А. Влахова, А. Кепчелева, Т. Къртева, Х. Илиев. Лазерна фотодинамична терапия за оздравяване на гингивалните тъкани и подготовка на венечната стена преди снемане на отпечатък. Сборник „Наука и Младост“, 2016, МУ – Пловдив, с. 191-195.

6. Каменова, Ю. Приложение на инфрачервена фотобиомодулация 19 с λ - 904 nm в протетичното лечение на пациентите с трайно фиксирани конструкции. Инфодент, София, 2 (125):19-24.

7. Лалабонова, Хр. Приложение на нискоенергийното лазерно лъчение при лечението на някои заболявания на оралната лигавица и включването му в хирургичния протокол на денталната имплантология. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор на медицинските науки“. Пловдив, 2014.

8. Abbas, M., C. Zahra, M. Mahvash, F. Reza, M. Neda, A. Adriano, B. Omid, C.  Nasim. Antimicrobial photodynamic therapy using diode laser activated indocyanine green as an adjunct in the treatment of chronic periodontitis: A randomized clinical trial. Photodiag and Photodyn Ther, Mosby Elsevier, 2016, 14:93-97.

9. Abiko, Y. Functional genomic study on anti-inflammatory effects by low-level laser irradiation. 8th Congress of World Federation for Laser Dentistry, Hong Kong, 2008.

10. Aimbire, F., R. Albertini, P. Leonardo, et al. Low-level laser therapy induces dose-dependent reduction of TNF-alpha levels in acute inflammation. Photomed Laser Surg, 2006, 24(1):33-37.

11. Aimbire, F., R. Albertini, RG de Magalhães, et al. Effect of PBM Ga-Al-As (685 nm) on LPS-induced inflammation of the airway and lung in the rat. Lasers Med Sci, 2005, 20(1):11-20.

12. Bevilacqua, IM, RA Nicolau, S. Khouri, et al. The impact of photodynamic therapy on the viability of Streptococcus mutans in a planktonic culture. Photomed Lase Surg, 20007, 25:513-518.

13. Bhatti, M. A. MacRobert, S. Meghji, et al. A study of the uptake of toluidine blue O by Porphyromonas gingivalis and the mechanism of lethal photosensitation. Photochem Photobiol, 1998, 68:370-376.

14. Bjordal, JM, AE Ljunggren, A. Klovning, L. Slordal. NSAIDs including coxibs, probably do more harm than good, and paracetamol is ineffective for hip OA. Ann Rheum Dis, 2005, 64(4):655-656.

15. Bjordal, JM, RA Lopes-Marting, VV Iversen. A randomized, placebo-controlled trial of low-level laser therapy for activated Achilles tendinitis with microdialysis measurement of peritendinous prostaglandin E2 concentrations. Br J Sports Med, 2006, 40(1):76-80.

16. Bonsor, SJ, GJ Pearson. Current clnical applications of photoactivated disinfection in restorative dentistry. Dent Update, 2006, 33(3):143-144, 147-150, 153.

17. Bortone, F., HA Santos, R. Albertini, et al. Low level laser therapy modulates kinin receptors mRNA expression in the subplantar muscle of rat paw subjected to carrageenan-induced inflammation. Int Immunopharmacol, 2008, 8(2):206-210.

18. Braun, A., C. Dehn, F. Krause, S. Jepsen. Short-term clinical effects of adjunctive antimicrobial photodynamic therapy in periodontal treatment: a randomized clinical trial. J Clin Periodontol, 2008, 35(10):877-884.

19. Chan, Y., CH Lai. Bactericidal effect of different laser wavelengths in periodontopathic germs in photodynamic therapy. Lasers Med Sci, 2003, 18:51-55

20. Chebath-Taub, D., D. Steinberg, JD Featherstone, O. Feuerstein. Influence of blue light on Streptococcus mutans re-organization in biofilm. J Photochem Photobiol B, 2012, 116:75-78.

21. Chow, RT, MI Johnson, RA Lopes-Martins, JM Bjordal. Effiacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo o active-treatment controlled trials. Lancet, 1009, 374:1897-1908

22. Christodoulide, N., D. Nikolidakis, P. Chondros, et al. Photodynamic therapy as an adjunct to non0surgical periodontal treatment: a randomized, controlled clinical trial. J Periodontol, 2008, 79:1638-1644.

23. Convissar, RA. Principles and practice of laser dentistry. Ed. 2. Elsevier Mosby, 2015.

24. Daniell MD, Hill JS. A history of photodynamic therapy. Aust NZ Surg 1991; 61; (5):340-348.

25. Dickers, B., L. Lamard, A. Peremans, et al. Temperature rise during photo-activated disinfection of root canals. Lasers Med Sci, 2009, 24:81-85.

26. Fekrazad, R., A. Mir,V. Barghi, M. Shams-Ghahfarokhi. Eradication of C. albicans and T. rubrumwith photoactivated indocyanine green, Citrus aurantifolia essential oil and fluconazole. Photodiag and Photodyn Ther, Mosby Elsevier, 2015, 12:289-297.

27. Fekrazad, R., F. Khoei, N. Hakimiha, A. Bahador. Photoelimination of Streptococcus mutanswith two methods of photodynamic andphotothermal therapy. Photodiag and Photodyn Ther, Mosby Elsevier, 2013, 10:626-631.

28. Fekrazad, R., VG Barghi, A. Mir, M. Shams-Ghahfarokhi. In vitro photodynamic inactivation of Candida albicans by phenothiazine dye (new methylene blue) and Indocyaninegreen (EmunDo®). Photodiag and Photodyn Ther, Mosby Elsevier, 2015, 12:52-57.

29. Feuerstein, O., D. Moreinos, D. Steinberg. Synergic antibacterial effect  between visible light and hydrogen peroxide on Streptococcus mutans. J Antimicrob Chemother, 2006, 57(5):872-876, Feuerstein, O., Light therapy: complementary antibacterial treatment of oral biofilm. Adv Dent res, 2012, 24(2):103-107.

30. Giusti, JS, L. Santos-Pino, AC Pizzolito, et al. Antimicrobial photodynamic action on dentine using light-emitting diode light source. Photomed Laser Surg, 2008, 26:281-287, Hayek, RR, NS Araujo, MA Gioso, et al. Comparative study between the effects of photodynamic therapy and conventional therapy on microbial reduction in ligature-induced peri-implantitis in dogs. J Periodontol, 2005, 76:1275-1281.

31. Harris, F., LK Chatfield, DA Phoenix. Phenothiazinium based photosensitisers – photodynamic agents with a multiplicity of cellular targets and clinical applications. Curr Drug Targets, 2005, 6:615-627.

32. Ishikawa, I., A. Aoki, AA Takasaki. Potential applications of erbium:YAG laser in periodontics. J Periodont Res, 2004, 39:275-285.

33. Jori, G., C. Fabris, M. Soncin, et al. Photodynamic therapy in the treatment of microbial infections: basic principles and perspective applications. Lasers Surg Med, 2006, 38:468-481.

34. Komerik, N., H. Nakanishi, AJ MacRobert, et al. In vivo killing of Porphyromonas gingivalis by toluidine blue-mediated photosensitization in an animal model. Antimicrob Agents Chemother, 2003, 47:932-940.

35. Kosarieh, Е., SS Khavas, A. Rahimi, N. Chiniforush, N. Gutknecht. The comparison of penetration depth of two different photosensitizersin root canals with and without smear layer: An in vitro study. Photodiag and Photodyn Ther, Mosby Elsevier, 2016, 13:10-14.

36. Lim, W., S. Lee, I. Kim, et al. The anti-inflammatory mechanism of 635 nm light-emitting diode irradiation compared with existing COX inhibitors. Laser Surg Med, 2007, 39:614-621

37. Malik, Z., J. Hanania, Y. Nitzan. Bactericidal effects of photoactivated porphyrins: an alternative approach to antimicrobial drugs. J Photochem Photobiol B, 1990, 5:281-293.

38. Meire, MA, K. De Prijck, T. Coenye, et al. Effectiveness of different laser systems to kill Enterococcus faecalis in aqueous suspension and in an infected tooth model. Int Endod J, 2009, 42(4):351-359.

39. Morselli, M. et al. Effects of very low energy-density treatment of joint pain by CO2 laser. Laser Surg Med, 1985, 5(5):150-153.

40. Popova, E., S. Dimitrov, H. Kissov, A. Vlahova, I. Angelov, V. Mantareva, V. Kussovski. Photodynamic destruction of Candida albicans on complete dentures with porphyrins and phthalocyanines. – 14th Congress of BASS. 9th Scientific Congress of BgDA, Varna, Bulgaria, 6-9 May, 2009. Abstract Book, p. 82.

41. Prates, RA, AM Jr Yamada, LC Suzuki, et al. Bactericidal effect of malachite green and red laser on Actinobacillus actinomycetemcomitans. J Photochem Photobiol B, 2007, 86:70-76.

42. RA Lopes-Martins, R. Albertini, PS Lopes-Martins, et al. Steroids receptor antagonist Mifepristone inhibits the anti-inflammatory effects of photoradiation. Photomed Laser Surg, 2006, 24(2):197-201.

43. Reis, SR, AP Medrado, AM Marchionni, et al. Effect of 670-nm laser therapy and dexamethasone on tissue repair: a histological and ultrastructural study. Photomed Laser Surg, 2008, 26(4):307-313.

44. Schillinburg, H., S. Hobo, LD Whitsett. Fundamentals of fixed prosthodontics, Quintessence, 2012, Chicago, ed 4, pp 319-320.

45. Schoop, U., W. Kluger, A. Moritz, et al. Bactericidal effect of different laser systems in the deep layers of dentin. Lasers Surg Med, 2004, 35:111-116.

46. Smetana,  Z., E. Ben-Hur, E. Mendelson, et al. Herpes simplex virus proteins are damaged following photodynamic inactivation with phthalocyanines. J Photochem Photobiol B, 1998, 44:77-83.

47. Soukos, NS, MR Hamblin, T. Hasan. The effect of charge on cellular uptake and phototoxicity of polylysine chlorin(e6) conjugates. Photochem Photobiol, 1997, 65:723-729.

48. Vlahova A., Chr. Kissov, E. Popova. Photodynamic disinfection of dental impressions as a new competitive method to the conventional cleansing procedures. Journal of Analytical Oncology, Dec 2012, Vol. 1, No. 2, 187 – 191.

49. Vlahova, A., Chr. Kissov, E. Popova, G. Todorov. Photodynamic disinfection of dentures. American Journal of Infectious Diseases and Microbiology, 2013, Vol. 1, No. 2, 34-37.

50. Vlahova, A., Chr. Kissov, E. Popova. Photodynamic disinfection of dental impressions and dentures. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2013, ISBN 978-3-659-46063-0.

51. Vlahova. A., Chr. Kisov, E. Popova, I. Haydushka, V. Mantareva – A new method for photodynamic disinfection of prosthetic constructions and impressions in prosthetic dentistry - Folia Medica, v.54, 2012, 1, 51 – 57.

52. Wainwright, M. Photodynamic antimicrobial chemotherapy (PACT). J Antimicrob Chemother, 1998, 42:13-28.

53. William, JA, GJ Pearson, MJ Colles, M. Wilson. The photoactivated antibacterial action of toluidine blue O in a collagen matrix and in carious dentine. Caries Res, 2004, 38(6):530-536.

54. Wood, S., B. Nattress, J. Kirkham, et al. An in vitro study of the use of photodynamic therapy for the treatment of natural oral plaque biofilms formed in vivo. J Photochem Photobiol B, 1999, 50:1-7.