За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Автор: Д-р Рада Казакова, д.м.

Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална Медицина, Катедра Протетична дентална медицина

Хирургичните лазери – Nd:YAG, CO2, ербиеви, диодни, променят тъканите не само чрез аблация, коагулация и изпаряване, но и чрез стимулиране на естествените оздравителни процеси в клетките. Други лазери и LED светлини, приложени с по-ниска мощност от хирургичните лазери, също играят ролята на „биостимулатори“. (6)

В исторически план такава терапия е означавана като НЛТ (от английски – „LLLT“), както и студена, терапевтична или мека лазерна терапия (от английски – „cold laser therapy“, „therapeutic laser therapy“, „soft laser therapy“), въпреки че допълнението на LED променя предложената номенклатура. Понастоящем, най-точният термин е ФБМ (от английски – „PBM“), тъй като той най-добре описва процеса и включва оперативните принципи за всички терапевтични светлинни устройства. (1, 5, 13)

Предимството на терапевтичната лазерна светлина е, че тя стимулира естествените биологични процеси и повлиява основно клетките с ниско ниво на окислително-редукционни процеси. Те са с кисело pH, но след лазерното облъчване стават по-алкални и способни да фукнционират оптимално. Здравите клетки не могат да увеличат значително своя окислително-редукционен потенциал, следователно не реагират значително на лазерната енергия, докато клетки в ниско окислително-редукционно състояние ще бъдат стимулирани. (8, 29)

Може би най-значимият ефект е увеличението на АТФ, клетъчното „гориво“, произвеждано от митохондриите. (9) АТФ е крайният продукт на цикъла на Кребс, а фотон-приемащият ензим цитохром c-оксидаза се инхибира от азотен оксид (NO). Лазерната светлина ще дисоциира свързването между NO и цитохром c-оксидазата, позволявайки му да възстанови производството на АТФ. (17) Този основен механизъм инициира каскада от клетъчни сигнали, водеща до оптимизиране на клетъчните функции. 

Съществува нарастващ интерес в комбинирането на различни бои с терапевтични лазери. (11, 22, 23) Нито оцветителите, нито самите лазери, използвани самостоятелно, имат ефект върху батериите, но в комбинация се образува синглетен кислород, който има силен бактерициден ефект. (24, 27)

Фотоактивираната дезинфекция – ФАД (от английски – „photoactivated disinfection“) е метод, който вече е навлязъл и се използва за третиране на пародонтални джобове, дълбоки кариозни лезии и инфектирани коренови канали. (10, 28) В протетичната дентална медицина може да се приложи за дезинфекция на отпечатъци или за третиране на декубитални язви от неудобни и непрецизно наартикулирани подвижни протези. (1, 3, 25) 

Лазерът трябва да работи в рамките на дължината на поглъщане на използваното багрило. Избраният оцветител се прилага и се оставя да дифундира за няколко минути, след което се прилага лазерно облъчване. (2, 4, 26, 27) 

В пародонтологията към механичната каузална терапия може да се приложи фотодинамична терапия – ФДТ (photodynamic therapy). (21) При този подход се използва или „студен“ (нискочестотен) лазер, или традиционен лазер с дължина на вълната, абсорбираща се от пигмента (например диоден или Nd:YAG). (7, 14, 15, 16) В сулкуса се поставя фотосенсибилизатор като субгингивален иригант. Дължините на лазера се привличат от багрилото и взаимодействат с него, разрушавайки мембраните на бактериалните клетки. Светлинната енергия активира фотосенсибилизатора, взаимодейства с вътреклетъчния кислород и унищожава бактериите чрез липидна пероксидация и разрушаване на мембраната. (19)

Предимствата на ФАД пред традиционните антимикробни агенти са, че осигурява по-бързо унищожение на бактериите, без нужда от поддържане на високи концентрации на фотосенсибилизатор в инфектираната област, както при употребата на антисептици и антибиотици. (20)  ФАД въздейства локално върху микроорганизмите, намиращи се в мястото на отлагането на фотосенсибилизатора, докато системните лекарства упражняват своето действие върху цялото тяло. (12) Освен това ФАД не уврежда или променя съседните пародонтални или периапикални тъкани, дори когато се прилага висока концентрация на фотосенсибилизатор и висока концентрации на енергията. 

 

 

Библиография:

1. Влахова, А. Възможности за приложение на фотодинамичната терапия в протетичната дентална медицина. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Пловдив, 2011.      

2. Влахова, А., Хр. Кисов, Е. Попова, И. Хайдушка, В. Мантарева, И. Ангелов, В. Късовски. Дезинфекция на зъболекарски отпечатъци и протези с фотодинамично активни комплекси. Сборник с научни съобщения „Наука и младост“, Пловдив, 2012, с. 50 – 55. 

3. Казакова, Р., А. Влахова, Г. Томов, Д. Шопова, М. Христозова. Лечение на декубитални язви след подвижно протезиране с помощта на лазерна фотодинамична терапия с EmunDo® (индоцианиново зелено). Клиничен случай. Сборник „Наука и Младост“, 2016, МУ – Пловдив, с. 201-204.

4. Казакова, Р., С. Златев, А. Влахова, А. Кепчелева, Т. Къртева, Х. Илиев. Лазерна фотодинамична терапия за оздравяване на гингивалните тъкани и подготовка на венечната стена преди снемане на отпечатък. Сборник „Наука и Младост“, 2016, МУ – Пловдив, с. 191-195.

5. Каменова, Ю. Приложение на инфрачервена фотобиомодулация 19 с λ - 904 nm в протетичното лечение на пациентите с трайно фиксирани конструкции. Инфодент, София, 2 (125):19-24.

6. Лалабонова, Хр. Приложение на нискоенергийното лазерно лъчение при лечението на някои заболявания на оралната лигавица и включването му в хирургичния протокол на денталната имплантология. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор на медицинските науки“. Пловдив, 2014.

7. Abbas, M., C. Zahra, M. Mahvash, F. Reza, M. Neda, A. Adriano, B. Omid, C.  Nasim. Antimicrobial photodynamic therapy using diode laser activated indocyanine green as an adjunct in the treatment of chronic periodontitis: A randomized clinical trial. Photodiag and Photodyn Ther, Mosby Elsevier, 2016, 14:93-97.

8. Almeida-Lopes, L., J. Rigau, R. Zângaro, et al. Comparison of the low-level laser therapy effects on cultured human gingival fibroblast proliferation using different irradiance and same fluency. Laser Surg Med, 2001, 29:179:184.

9. Amat, A., J. Rigau, R. Nicolau, et al. Effect of red and near-infrared laser light on adenosine triphosphate (ATP) in the luciferine-luciferase reaction. J Photochem Photobiol A Chem, 2004, 168(1-2):59-65.

10. Bonsor, SJ, GJ Pearson. Current clnical applications of photoactivated disinfection in restorative dentistry. Dent Update, 2006, 33(3):143-144, 147-150, 153.

11. Braun, A., C. Dehn, F. Krause, S. Jepsen. Short-term clinical effects of adjunctive antimicrobial photodynamic therapy in periodontal treatment: a randomized clinical trial. J Clin Periodontol, 2008, 35(10):877-884. 

12. Chan, Y., CH Lai. Bactericidal effect of different laser wavelengths in periodontopathic germs in photodynamic therapy. Lasers Med Sci, 2003, 18:51-55. 

13. Convissar, RA. Principles and practice of laser dentistry. Ed. 2. Elsevier Mosby, 2015.

14. Fekrazad, R., A. Mir, V. Barghi, M. Shams-Ghahfarokhi. Eradication of C. albicans and T. rubrumwith photoactivated indocyanine green, Citrus aurantifolia essential oil and fluconazole. Photodiag and Photodyn Ther, Mosby Elsevier, 2015, 12:289-297.

15. Fekrazad, R., F. Khoei, N. Hakimiha, A. Bahador. Photoelimination of Streptococcus mutanswith two methods of photodynamic andphotothermal therapy. Photodiag and Photodyn Ther, Mosby Elsevier, 2013, 10:626-631.

16. Fekrazad, R., VG Barghi, A. Mir, M. Shams-Ghahfarokhi. In vitro photodynamic inactivation of Candida albicans by phenothiazine dye (new methylene blue) and Indocyaninegreen (EmunDo®). Photodiag and Photodyn Ther, Mosby Elsevier, 2015, 12:52-57.

17. Hamblin, MR. The role of nitric oxide in PBM. Proc SPIE, 2008 (BiOS), 6846:1.

18. Komerik, N., H. Nakanishi, AJ MacRobert, et al. In vivo killing of Porphyromonas gingivalis by toluidine blue-mediated photosensitization in an animal model. Antimicrob Agents Chemother, 2003, 47:932-940.     

19. Kosarieh, Е., SS Khavas, A. Rahimi, N. Chiniforush, N. Gutknecht. The comparison of penetration depth of two different photosensitizersin root canals with and without smear layer: An in vitro study. Photodiag and Photodyn Ther, Mosby Elsevier, 2016, 13:10-14. 

20. Malik, Z., J. Hanania, Y. Nitzan. Bactericidal effects of photoactivated porphyrins: an alternative approach to antimicrobial drugs. J Photochem Photobiol B, 1990, 5:281-293. 

21. Mantareva, V., V. Kussovski, I. Angelov, S. Dimitrov. Advance photodynamic inactivation of dental pathogenic microorganisms with water-soluble and cationic phthalocyanines. Science against microbial pathogens: communicating current research and technological advances, Formatex, 2011, 650-661.

22. Meire, MA, K. De Prijck, T. Coenye, et al. Effectiveness of different laser systems to kill Enterococcus faecalis in aqueous suspension and in an infected tooth model. Int Endod J, 2009, 42(4):351-359. 

23. Morselli, M. et al. Effects of very low energy-density treatment of joint pain by CO2 laser. Laser Surg Med, 1985, 5(5):150-153. (92, 221, 231).

24. Popova, E., S. Dimitrov, Ch. Kissov, A. Vlahova, I. Angelov, V. Mantareva, V. Kussovski. Photodynamic destruction of Candida albicans on complete dentures with porphyrins and phthalocyanines. 14th Congress of BASS. 9th Scientific Congress of BgDA, Varna, Bulgaria, 6-9 May, 2009. Abstract Book, p. 82.       

25. Schillinburg, H., S. Hobo, LD Whitsett. Fundamentals of fixed prosthodontics, Quintessence, 2012, Chicago, ed 4. 

26. Vlahova, A., Chr. Kissov, E. Popova, G. Todorov. Photodynamic disinfection of dentures. American Journal of Infectious Diseases and Microbiology, 2013, Vol. 1, No. 2, 34-37.

27. Vlahova, A., Chr. Kissov, E. Popova. Photodynamic disinfection of dental impressions and dentures. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2013, ISBN 978-3-659-46063-0. 

28. William, JA, GJ Pearson, MJ Colles, M. Wilson. The photoactivated antibacterial action of toluidine blue O in a collagen matrix and in carious dentine. Caries Res, 2004, 38(6):530-536.

29. Yamamoto, Y., T. Kono, H. Kotani, et al. Effect of low-power laser irradiation on procollagen synthesis in human fibroblasts. J Clin Laser Med Surg, 1996, 14(3):129-132.