За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Автор: д-р Никола Стаменов, д.м.

Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална Медицина, Катедра Пародонтология и Заболявания на оралната лигавица

Въведение: 

Думата пиърсингът произлиза от англиската piercing, което означава буквално пронизване, пробождане, продупчване. То представлява модна декорация на различни части от тялото, постигната чрез пробиване на тъканта с цел прикрепване на различни аксесоари или бижута. 

Съществуват неопровержими доказателства за нарастващ интерес сред подрастващите в България към поставянето на пиърсинг и оралния татуаж. (1,2,3,4) Това развитие на проблема следва европейските и американските тенденции, без обаче да има някаква законова регламентация и регулация (напр. в САЩ поставянето на пиърсинг на непълнолетни без писмено съгласие на родителите е забранено в почти всички щати). С увеличаващия се брой пациенти с орален пиърсинг е важно лекарите по дентална медицина да са наясно с рисковете и острите и хронични усложнения, причинени от присъствието на пиърсинг в устната кухина. (1,2,3,4)

Цел: Да се изследва нормативната база в Република България относно дейността и контрола на студията за пиърсинг

Материал и методи: Проведено е документално изследване и в служебна кореспонденция е изискан официален отговор от РЗИ по отношение контрола на заведенията, в които се поставя пиърсинг и нормите свързани с дейността по поставяне на пиърсинг. 

Обект на наблюдение са: съществуващите правни регламенти и нормативна база за институционален контрол върху поставянето на орален пиърсинг Република България.

Единици на наблюдение са: нормативните документи, свързани с дейността „поставяне на орален пиърсинг“.

Признаци на наблюдение са: законите и съдържащите се в нормативните актове подзаконови текстове: членове, алинеи, точки, наредби и правилници, регулиращи законите, свързани с дейността „поставяне на орален пиърсинг“ в България.

Място на наблюдение: РЗИ гр. Пловдив, включително и официални нормативни документи, свързани с изследваната дейност в електронен вид.

Резултати и обсъждане:

На поставените въпроси свързани с правната регулация на дейността „поставяне на орален пиърсинг“ в Р. България от получения отговор от РЗИ – Пловдив се установи, че: 

1. Не е регламентирано, кой издава разрешителните за извършваната дейност.

2. В местата, където се поставя пиърсинг, се извършват няколко вида дейности, освен конкретната, там се правят и татуировки, козметични процедури и др. 

3. Заведението, в което се поставя пиърсинг се характеризира, като такова с обществено предназначение. Хигиенното му състояние се регулира от РЗИ по местонахождение на обекта. Установи се, че в гр. Пловдив (вероятно и в други места в България) съществуват нерегламентирани редица ателиета, в които се поставя пиърсинг наред с друга дейност. Нерегламентираността води до нерегистриране на тези ателиета и съответно до невъзможност да бъдат подложени на какъвто и да е вид държавен контрол.

4. Не се изискват сертификати за квалификацията на поставящите орален пиърсинг, нито има, какъвто и да е вид, контрол върху дейността им и практическите им умения. 

5. Не се изискват и документи, свързани с предотвратяване, разпространяването и контрола на инфекциите при този род дейност. 

6. Няма изисквания за вида на материала и за произхода на самия пиърсинг. 

7. Не се подлага на контрол разпространението и използването на аксесоарите за пиърсинг.

8. Не съществува отчетност на студията за поставяне на пиърсинг от никоя институция в България.

9. Не се прави оценка на риска за видовете заболявания и възможните ранни и късни усложнения, които могат да бъдат предизвикани от този вид манипулация. 

10. Не е регламентирана необходимостта от изискването за информирано съгласие, нито на самия клиент, нито на родителя на лице под 18 години.

11. Не се води отчетност на хората с поставен пиърсинг от студията.

Като обобщение на съществуващата институционална регулация върху местата, в които се поставя орален пиърсинг, може да се използва част от изпратения отговор на РЗИ на нашето запитване – „Към настоящия момент в България не е издаден подзаконов нормативен акт, с който да се регламентират здравните изисквания към ателиета за пиърсинг“, т.е. у нас няма институционален контрол върху този род дейност. 

Липсата на какъвто и да е регламентиран контрол автоматично премахва всякаква здравна отговорност от лицата, поставящи пиърсинг. 

Тъй като здравния риск за тази манипулация е голям, това прави тази дейност опасна за хората, подлагащи се на нея. 

В редица държави в Европейския съюз, САЩ, Австралия, Израел и  други тази дейност е регламентирана изключително строго и детайлно. (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

Библиография:

1. Стаменов Н., Попова Е., Томов Г., Цветанов Ц., Казакова Р. Анкетно проучване сред пиърсистите относно медицинските аспекти на дейността им. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. 2017; 21;127-131 

2. Стаменов Н., Бибова Н., Кръстева С., Николов Н., Казакова Р. Анкетно проучване на хигиенните порядки в студията за поставяне на орален пиърсинг. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. 2017; 21;123-126

3. Стаменов Н., Казакова Р., Цветанов Ц., Мутафчиева М., Начков И. Анкетно проучване относни информираността на учениците за усложненията от поставяне на орален пиърсинг. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. 2017; 21;119-122

4. Стаменов Н., Казакова Р., Бибова Н., Николов Н., Цветанов Ц. Анкетно проучване относно причините за поставяне на орален пиъсринг сред ученици. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. 2017; 21;115-118

5. www.agd.sa.gov.au/sites/agd.sa.gov.au/files/documents/Initiatives%20Announcements%20and%20News/2012-body-piercing-factsheet.pdf

6. www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/Rules%20and%20Regulations%20for%20Body%20Art%20Establishments.pdf

7. www.healthy.arkansas.gov/programsServices/environmentalHealth/tattoBodyArt/Documents/Specificrequirementsforlicensure.pdf

8. www.in.gov/isdh/files/tattoos.pdf

9. www.mahb.org/bohregs/Body%20ART%20Regulations.htm

10. www.msdh.ms.gov/msdhsite/_static/resources/880.pdf

11. www.nghd.org/files/bodyart/Rules%20and%20Regulations%20of%20Body%20Art%20Studios%20and%20Tattoo-Body%20Piercing%20Artists.pdf

12. www.peabody-ma.gov/health/BODY%20PIERCEING%20REGULATIONS.pdf

13. www.safepiercing.org/publications/brochures/oral-aftercare/ 

14. www.sharecare.com/health/body-piercing-stretching/what-dangers-mouth-piercings

15. www.sos.ri.gov/documents/archives/regdocs/released/pdf/DOH/4859.pdf 

16. www.southernnevadahealthdistrict.org/body-art/body-piercing-regulations.php

17. www.state.tn.us/sos/rules/1200/1200-23/1200-23-06.pdf

18. www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Tenerife/MECHECICON/MECHECICON-30.pdf