За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Остеоинтеграцията сама по себе си не е достатъчна за постигане на успех при имплантиране в естетичната зона. Необходима е още стабилна гингивална архитектура на маргиналната гингива и интерпроксималните папили.За постигането на такива обаче са необходими стабилни перимплантни тъкани. Тънкият биотип на периимплантните тъкани представляват висок рисков фактор, който застрашава дългосрочната стабилност на гингивалната граница и от там дългосрочния естетичен резултат.

Терминът гингивален биотип е използван за описание дебелината на гингивата във вестибуло-лингвална посока. Тънкият гингивален биотип е свързан със значително намален обем меки тъкани около имплантанта, показващо по-висока склонност към рецесии. Също е установено, че при тънък биотип периимплантната мукоза неизбежно се отдръпва шест месеца след възстановяването, благодарение на реформирането на биологичното пространство. От друга страна, способността на периимплантните тъкани да скрият подлежащия титан се счита за друг решаващ фактор за постигане на естетични резултати, тъй като тънкият биотип не е в състояние да маскира цвета на металния абатмънт. 

Дебелината на мукозата от 3 мм е важен фактор за предотвратяване на промяната в цвета. Увеличаването на обема на меките тъкани при тънък биотип по време на поставянето или разкриването на импланта се счита, че намалява риска от очаквани рецесии.Modified Roll Flap (MRF) е техника при която няма загуба на меки тъкани и мукозата над импланта се позиционира вестибуларно. MRF е описан за първи път от Абрамс през 1980 г.за корекция на леки до умерени хоризонтални мекотъканни дефекти.

Hürzeler и колектив 2010 година привеждат техниката при периимплантните тъкани за управление на леки дефекти на меките тъкани около имплантите в естетичната зона. Той се възползва от обикновено отстранените при разкриване на импланта меки тъкани над покриващия винт. 

Ролковото ламбо позволява корекция на малки хоризонтални дефекти чрез увеличаване на дебелината на меките тъкани и подобряване на вестибуларния профил на меките тъкани. Предимствата на тази модификация се крият във факта, че се запазва морфологията на папилите и се подобряват естетичните резултати на меките тъкани. 

Техника на модифицирано ролково ламбо:отпрепариране на ламбо с трапецовидна форма в пълна дебелина над покриващия винт с помощта на микрохирургично острие. Хоризонталното рамо се разполага 2-3 mm палатинално от края на покриващ винт до кост. Два малки вертикални разреза се правят по подобен начин медиално и дистално от границата на винта, с цел запазване на папилата. Ламбото внимателно се отпрепарира от подлежащата кост. Вертикалните разрези могат отново да се удължат лабиално , но само в частична дебелина. Гингивата, която е разположена над винта, включително палатиналното удължение се деепителизиран с помощта на двустранно микрохирургично острие, за да стане възможно подгъването и позиционирането вестибуларно, след което се зашива в тази позиция за апикалната част на ламбото.

Палатинално ролково ламбо: при тази техника езиковидната част, която се позиционира вестибуларно е представена от палатинална съединителна тъкан,а епителът остава на място.