За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

N. ophthalmicus – основни клонове

n. frontalis

n. supraorbitalis
n. supratrochlearis

n. nasociliaris

r. communicans cum ganglio ciliari
nn. ciliares longi
n. ethmoidalis posterior
n. ethmoidalis anterior
n. infratrochlearis

n. lacrimalis

r. communicans cum n. zygomatico

r. tentoirus

 

 

N. maxillaris – основни клонове

rr. ganglionares

 

 

 

r. meningeus

 

 

 

n. zygomaticus

r. zycomaticofacialis
r. zygomaticotemporalis

 

 

n. infraoribatils

rr. palpebrales inferiores
rr. nasales externi
rr. nasales interni
rr. labiales superiores 

rr. alveolares superiores posteriores
rr. alveolares superiores medius
rr. alveolares superiores anteriores

plexus dentalis superior

rr. dentales superiores
rr. gingivales superiores

 

N. mandibularis – основни клонове

nn. temporales profundi

 

 

 

n. massetericus

 

 

n. pterygoideus lateralis

 

 

n. pterygoideus medialis

 

 

r. meningeus n. spinosus

 

 

n. buccalis

 

 

n. auriculotemporalis

rr. auriculares anteriores
n. meatus acustici externi
rr. membranae tympani
r. communicans cum n. facialis
rr. parotidei
rr. temporales superficialis

 

n. lingualis

rr. ganglionares
rr. faciales
n. subligualis
rr. linguales
rr. temporales superficiales

 

n. alveolaris inferior

n. mylohyoideus

 

 

plexus dentalis inferior

rr. dentales inferiores
rr. gingivales inferiores

 

n. mentalis

rr. labiales inferiores
rr. mentales